- ELMİ-TƏDQİQAT LABORATORİYALARI -

Alimlərin və gənc tədqiqatçıların elmi işlərini yerinə yetirmək üçün elmi-tədqiqat laboratoriyaları  fəaliyyət göstərir. 

  Gəmiqayırma və gəmi təmiri laboratoriyası

Laboratoriyada aparılan elmi-tədqiqat işləri gəmi daxiliyanma mühərriklərinin detallarının bərpa texnologiyasının işlənməsinə həsr olunmuşdur.

Gəmi elektrik avadanlığı laboratoriyası

Laboratoriyada “Gəmi val-generator qurğularının tədqiqi” mövzusunda elmi-tədqiqat işi yerinə yetirilib.

Gəmi energetik gurğuları laboratoriyası

Elmi-tədqiqat laboratoriyasında “İstismar zamanı gəmi energetik qurğularının effektivliyinin yüksəldilməsi və onların ətraf mühitə vurduğu zərərli təsirin azaldılması” və “Nəqliyyat gəmilərində energetik qurğuların istismar effektivliyinin artırılması” mövzuları üzrə elmi-tədqiqat işləri aparılır.

         Gəmiqayırma və gəmi təmiri laboratoriyası

         Gəmi elektrik avadanlığı laboratoriyası

         Gəmi energetik gurğuları laboratoriyası